ตะลอนทัวร์ 7 วัดเก่าแก่แห่งดินแดนลำพูน

ลำพูน

 

1.วัดจามเทวี


วัดจามเทวีเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองลำพูน ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดกู่กุด เป็นวัดที่พระเจ้าอนันตยศ ซึ่งเป็นพระโอรสของพระนางจามเทวีโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเพลิง และทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์จามเทวีเพื่อบรรจุอัฐิของพระมารดา

2. วัดมหาวันวรวิหาร

เครดิตภาพ : kwanchai / Shutterstock.com

ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญกับเมืองลำพูนอีกวัดหนึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 กว่าปี เป็นอารามหลวง 1 ใน 5 ที่พระนางจามเทวีได้สร้างไว้สมัยขึ้นครองเมืองหริภุญชัย และเจดีย์วัดมหาวันเป็นที่บรรจุพระรอดลำพูน 1 ใน 5 พระเครื่องชุดเบญจภาคี ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด

3. วัดพระคงฤาษี หรือวัดอนันทราม

เครดิตภาพ : kwanchai / Shutterstock.com

เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกับวัดมหาวัน และเป็นวัดที่ขุดพบพระเครื่องของเมืองลำพูน เชื่อกันว่าพระเครื่องที่ขุดพบนั้นคือพระคง ที่ วาสุเทพฤาษีและสุกกทันตฤาษี ร่วมกันปลูกเสกเพื่อปกป้องคุ้มครองพระนางจามเทวีและนครหริภุญชัยในอดีต จึงเรียกว่า วัดพระคงฤาษี

4. วัดสันป่ายางหลวง


เป็นวัดที่พระครูบาอินทรเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างและลวดลายพื้นเมือง วัดสันป่ายางหลวงมีพระวิหารที่งดงามจนติด 1 ใน 10 วิหารสวยในประเทศไทย ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธอัญญรัตนมหานทีศรีหริภุญชัย หรือพระเจ้าเขียวโขง ที่แกะสลักด้วยหินสีเขียวจากแม่น้ำโขง

5. โบราณสถานกู่ช้าง


กู่ม้า สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่วัด แต่มีความสำคัญมากสำหรับชาวลำพูน เนื่องจากเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองเมืองลำพูนมากว่า 1000 ปี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เชื่อว่า สร้างขึ้นเพื่อบรรจุซาก พระยาปู่ก่ำงาเขียว ซึ่งเป็นช้างคู่บารมีของ พระนางจามเทวี ส่วนกู่ม้าซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหลังบรรจุซากม้าทรงของพระเจ้ามหันตยศ พระโอรสของพระนางจามเทวี

6. วัดพระยืน


เป็นวัดที่เรียกตามปูชนียวัตถุที่สำคัญในวัด คือพระยืน ตามตำนานเล่าว่า เป็นวัดที่พระสุมนเถระจากเมืองสุโขทัย ใช้เป็นที่พักเมื่อครั้งมาเยือนเมืองเชียงใหม่ ตามอาราธนานิมนต์ของพระญากือนา แต่บริเวณนั้นเป็นป่าและมีพระยืนอยู่ 1 องค์ก่อนหน้านั้นแล้ว พระญากือนาจึงได้ให้คนไปแผ้วถางและสร้างพระยืนเพิ่มอีก 3 องค์

7. วัดต้นแก้ว


เครดิตภาพ : google.com

เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก สันนิษฐานว่าย้ายมาจาก วัดดอนแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่พระนางจามเทวีสร้างขึ้นสมัยปกครองนครหริภุญชัย ภายในวัดมีกลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมสายใยชุมชนในวัด มีร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองฝีมือถักทอจากชาวบ้าน