โตนเลสาบ

ทะเลสาบเขมร หรือ โตนเลสาบ (Tonle Sap) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหRead More…