เยือนถิ่นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของทิเบต โปตาลาวังเก่า ไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

China (จีน)

หากใครได้มีโอกาสไปเที่ยวเขตปกครองตนเองทิเบต ดินแดนได้ชื่อว่าเป็นหลังคาโลก ส่วนหนึ่งของประเทศจีนแล้ว คุณจะต้องแวะไปเที่ยววังเก่าสมัยโบราณของทิเบต เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของคนพื้นเมือง วังเก่าโบราณที่จะต้องแวะมาเที่ยวให้ได้ คือ พระราชวังโปตาลา


พระราชวังโปตาลา (Potala Palace -布達拉宮) หรือหม่าปู้ยื่อซาน ซึ่งตั้งชื่อเลียนเสียงโปตาลกะบรรพตในชมพูทวีป ชาวทิเบตเชื่อว่าเป็นที่สถิต ขององค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร สถานที่ประทับขององค์ดาไล ลามะ ทำให้เกิดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ กราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์ เพื่อแสวงบุญของชาวทิเบต สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 17 โดยกษัตริย์ ซงจ้าน กัมโป กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของทิเบต ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง บนความสูงประมาณ 300 เมตร ของเมืองลาซา (Lhasa)


พระราชวังโปตาลาแห่งนี้ องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เมื่อ ค.ศ. 1994 เนื่องจากมีประวัติอันยาวนานมากว่า 1,300 ปี ใช้เป็นทั้งป้อมปราการ และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ มีห้องมากกว่า 1,000 ห้อง เป็นศิลปะสวยงามที่สุดของทิเบต แต่ได้ถูกทำลายลง ในรัชสมัยของกษัตริย์ หล่างต๋าหม่า (ค.ศ.838-842) พระองค์ไม่เลื่อมใสในศาสนาพุทธ จึงเกิดการทำลายล้างพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ ท่ามกลางความไม่สงบ และไฟสงครามจากพวกกบฎ


ในอดีตพระราชวังนี้เคยเป็น ที่ประทับของกษัตริย์ทิเบตและพระมเหสี กระทั่งถึงสมัยองค์ดาไลลามะองค์ที่ 5 มีพระบัญชาให้สร้างวัง มีลักษณะวังซ้อนวัง พระราชวังชั้นนอกเรียกว่า วังขาวเพราะทาสีขาว พระราชวังชั้นในเรียกว่าวังแดง ใช้ชื่อตามผนังที่ทาสีแดง กลายเป็นที่อยู่ของพระลามะชั้นสูงในสมัยนั้นด้วย

โดยวังแดง หรือ หงกง สูง 13 ชั้น สูงประมาณ 400 เมตร ใช้เป็นที่ประดิษฐานสถูปที่เก็บพระศพ ขององค์ดาไลลามะหลายพระองค์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของหอพระพุทธ และพระโพธิสัตว์จำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 คือตำหนักโพธิสัตว์กวนอิม และคูหาธรรมราชา

ส่วนวังขาว หรือ ไป๋กง ใช้เป็นที่ประกอบพิธีศาสนา และบริหารราชการแผ่นดินของทิเบต ทั้งยังใช้เป็นที่ประทับในฤดูหนาว ขององค์ทาไลลามะตั้งแต่องค์ที่ 5

หากคุณมาวังโปตาลานี้ จะได้เรียนรู้พิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บพระศพ ของกษัตริย์องค์ดาไลลามะ และเป็นแหล่งศูนย์รวม ของพระพุทธศาสนาธิเบต มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นมรดกล้ำค่าของชาวธิเบต คุณต้องใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมง เพื่อท่องเที่ยวให้ทั่วทั้งหมด โดยคุณจะต้องมีบัตรผ่านเข้าชม ภายในวังเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยภายในวังมีการจัดระเบียบ ให้คุณต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย


เชื่อว่าหากคุณมาเยือนพระราชวังแห่งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์อันยาวนานของทิเบต และสืบเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน จึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ที่คุณต้องมารับความประทับใจให้ได้


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com