อุ้มลูกจูงหลานไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ตั้งอยู่บนถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญกับกรุงเทพมหานครฯเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในประเทศไทย ภายในจัดแสดงสิ่งของล้ำค่าที่ผ่านการใช้งานจริงในสมัยอดีตทั้งโบราณวัตถุและโบราณสถาน  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครแต่เดิมเป็นพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2325 ซึ่งสร้างพร้อมกับวังหลวงที่ประกอบด้วยพระที่นั่งที่สำคัญ ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน, พระที่นั่งพุทไธสวรรย์, พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงข้าวของโบราณต่างๆ  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขึ้นที่ศาลาสหทัยสมาคม ก่อนจะย้ายมาที่วังหน้าของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัชกาลที่ 7 และประกาศตั้งเป็น “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร” เมื่อปี พ.ศ. 2477 ซึ่งการนำเสนอได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ และจัดแสดงแยกออกไปตามแต่ละอาคาร หรือตามชื่อพระที่นั่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประวัติศาสตร์ชาติไทย จัดแสดงที่อาคารพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน มีศิลปวัตถุโบราณที่โดดเด่นในแต่ละยุคสมัยที่พบในประเทศไทย ไล่เรียงตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัยล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์ รวมไปถึงอารยธรรมความรุ่งเรืองของไทยในอดีต

ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี จัดแสดงที่อาคารมหาสุรสิงหนาทและอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ ในเรื่องของวิวัฒนาการศิลปะและโบราณคดีของสยามประเทศในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงรัตนโกสินทร์

เครดิตภาพ: ben bryant / Shutterstock.com

ประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา จัดแสดงที่อาคารหมู่พระวิมานและโรงราชรถ เป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เป็นงานประณีตศิลป์ชิ้นเอก โดยจัดแสดงเป็นหมวดหมู่ เช่นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องประกอบการเล่นมหรสพต่างๆ เครื่องแต่งกายและผ้าโบราณ อาวุธโบราณ ราชยานคานหาม ราชรถและเครื่องประกอบการพระราชพิธีพระบรมศพ เป็นต้น

อาคารโบราณสถาน เป็นการจัดแสดงหมู่พระที่นั่งในพระราชวังบวรสถานมงคลที่มีมาแต่ดั้งเดิม รวมถึงอาคารที่เคลื่อนย้ายมาจากพระราชวังต่างๆ ได้แก่ พระที่นั่งพุทธไธสวรรย์ อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรุปคู่บ้านคู่เมืองชาวสยามตั้งแต่สมัยโบราณ และจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ศาลาลงสรง ศาลาสำราญมุขมาตย์ พระตำหนักแดง พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์อันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศไนย เป็นต้น

เครดิตภาพ: ben bryant / Shutterstock.com

นอกจากสิ่งของโบราณต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญอีกมากมาย เช่น ศิลาจารึกหลักที่ 1, เศียรพระโพธิสัตว์, พระวิษณุ, พระพุทธรูปประทับรอยพระบาท, พระหลวงพ่อนาก, บานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม และอื่นๆอีกมากมาย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยโบราณ

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com