คณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐเผยผลประชุม เร่งยกระดับการทำงานร่วมกัน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่

กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 พร้อมระเบียบวาระที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบหมายหน้าที่ให้สถาบันการเงินสมาชิกในการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่สำคัญ จำนวน 6 คณะ เพื่อยกระดับการทำงานของสถาบันการเงินของรัฐให้มีการประสานงานและทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนได้ในอนาคต ได้แก่ ด้านการตรวจสอบภายในและด้านกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ด้านสอบทานสินเชื่อ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลสำเร็จการจัดสัมมนาร่วมกับ ธปท. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ธปท.-แบงก์รัฐ เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SME หลัง COVID 19” ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาผ่านระบบ Zoom รวมกว่า 500 ราย และผู้ประกอบการ SMEs ที่แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐจำนวนกว่า 100 ราย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com