กรมที่ดินชี้แจง ปมบุกรุก”หาดคลองสน” ประชาชนครอบครอง ก่อนประกาศเขตป่า

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

กรมที่ดินชี้แจง กรณีบุกรุกหาดคลองสน แปลงที่ประชาชนครอบครอง ได้มาก่อนการประกาศเขตป่า หลัง ชุดตรวจสอบแก้ไขการบุกรุกที่ดิน กอ.รมน.ทภ. 4 เดินทางไปสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ขอเอกสารระวางที่ดินบริเวณหาด อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี นอกจากตรวจยึด 125 ไร่

ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว การตรวจสอบการบุกรุกหาดคลองสน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ โดยชุดตรวจสอบแก้ไขการบุกรุกที่ดิน กอ.รมน.ทภ. 4 เดินทางไปสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เพื่อขอเอกสารระวางที่ดินบริเวณหาดมาตรวจสอบพบว่านอกเหนือจากแปลงตรวจยึด 125 ไร่ แล้ว บริเวณหน้าชายหาดนอกแปลงตรวจยึดยังมีที่ดิน 1 แปลง ที่พบว่าถูกออกเป็นโฉนดที่ดิน แต่ยังไม่สามารถระบุเนื้อที่ได้ ต้องรอเอกสารจากสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่อีกครั้ง

กรมที่ดิน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าตำแหน่งที่ดินบริเวณหน้าหาดคลองสน นอกพื้นที่ตรวจยึดตามที่ปรากฏเป็นข่าว พบว่ามีโฉนดที่ดินเนื้อที่ 10ไร่1 งาน 43.8 ตารางวา

ออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ 24พฤศจิกายน 2553 โดยการยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย ตามความในมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีหลักฐานเดิมเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์

(น.ส.3 ก.) ซึ่งออกจากหลักฐาน ส.ค. 1 เลขที่ 23 หมู่ที่ 4 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อ 24 พฤษภาคม 2498 เนื่องจากที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าอ่าวนาง-หางนาค” ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าอ่าวนาง-หางนาค”

กรมที่ดินชี้แจง ปมบุกรุก”หาดคลองสน” ประชาชนครอบครอง ก่อนประกาศเขตป่า

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โดยประกาศเขตอุทยานเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2526การออกโฉนดที่ดินจึงต้องตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2553 และคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม

ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลอ่าวนาง ผู้แทนสำนักจัดการป่าไม้ 12 ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ กำนันตำบลอ่าวนาง และผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดินแปลงนี้ปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ป่าไม้ถาวร และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่าวนางและป่าหางนาค ซึ่งป่าสงวนแห่งชาติมีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดเป็นป่าคุ้มครองเมื่อปี พ.ศ. 2495 แต่ที่ดินได้มีการครอบครองและทำประโยชน์มาโดยชอบก่อนพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2479 ใช้บังคับ และได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ตามมาตรา 5แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

กรมที่ดินชี้แจง ปมบุกรุก”หาดคลองสน” ประชาชนครอบครอง ก่อนประกาศเขตป่า

ผู้ครอบครองทำประโยชน์รวมตลอดจนผู้รับโอนย่อมเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามนัยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรออกโฉนดที่ดินให้ได้ตามผลการรังวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้อนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินได้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553

ดังนั้น การออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นการออกโฉนดที่ดินที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามกรมที่ดินพร้อมที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/category/property


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com