กรมที่ดินจับมือกรมการปกครอง เดินหน้า “บอกดิน 3” เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินได้แล้ว

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

กรมที่ดินเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งตำแหน่งที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone ทาง Application SmartLands หัวข้อ “บอกดิน” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการ “บอกดิน” ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมการกระจายการถือครองที่ดิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินของตนเองสามารถแจ้งตำแหน่งที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone โดยกรมที่ดินจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและประมวลผล ด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล และนำข้อมูลไปบริหารจัดการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ หากที่ดินอยู่ในเขตที่ดินของรัฐจะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปบริหารจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามนโยบาย คทช. และหากที่ดินของประชาชนอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐจะนำข้อมูลไปบริหารจัดการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ประชาชนต่อไป

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ กรมที่ดินได้ร่วมมือกับกรมการปกครอง จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยขับเคลื่อนโครงการ “บอกดิน 3” โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทนายอำเภอในระดับพื้นที่ ซึ่งจะสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทำกินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

อธิบดีกรมที่ดินกล่าวต่อไปว่า โครงการ “บอกดิน 3” ได้เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่ายๆ เพียงใช้ Smartphone ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ผ่าน 3 ช่องทาง (ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์) ดังนี้

1.สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ
2.เว็บไซต์ : https://bokdin3.dol.go.th
3.Application “SMARTLANDS” เลือกหัวข้อ “บอกดิน”

โดยผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน เดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้วให้ยืนรอประมาณ 1 นาที จากนั้นเข้าระบบ “บอกดิน” ผ่าน 3 ช่องทางข้างต้น เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวก แล้วกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบหลักฐานในที่ดิน (ถ้ามี) แล้วกดส่งข้อมูล หลังจากนั้น กรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานต่างๆ และแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองที่ดินทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร มีข้อจำกัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เป็นการสร้างความสะดวกสบายให้ประชาชน และช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้อีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com